2106528727 Σκρα 14, Χολαργός, Αθήνα dimagoros@yahoo.com

Αγόρος Δημοσθένης
Πολιτικός Μηχανικός Χολαργός||  Τοπογραφικά διαγράμματα
 

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για συμβόλαια ή έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή τους στο κτηματολόγιο.

Τα διαγράμματα συντάσσονται πάντα λαμβάνοντας υπ’όψην τους όρους δόμησης, τα ρυμοτομικά σχέδια και τα διαγράμματα εφαρμογής της κάθε περιοχής, βασιζόμενοι στις εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης, στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 και κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δεκτών GPS.